1464668554294383 6475855675795624

Odpovědnost za škodu poskytovatelů zdravotních služeb - Praha

Prezenční seminář 

Lektor: Mgr. Kateřina Jirásková, advokátka

Obsah semináře:

Odpovědnost za újmu na zdraví, předpoklady odpovědnosti

Trendy v odškodňování újmy na zdraví

Další nemajetková újma

Škoda způsobená vadou věci

Promlčení nároku na náhradu újmy na zdraví

Újma vzniklá před r. 2014

Vzdání se práva na náhradu újmy

Následek následku dle nového občanského zákoníku

Odškodnění formou renty - snížení pracovní schopnosti

Preventivně-sankční funkce náhrady

5 999,00 Kč