1464668554294383 6475855675795624

Naši lektoři


Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Majitel firem E.G.I. Education Grow Insurance a E.G. Solution má za sebou více jak třicetiletou kariéru ve finančních službách na mnoha manažerských pozicích. Od roku 2001 působí v pojišťovnictví, kdy od začátku až do konce svého působení byla zodpovědná za správu pojištění skupiny AGROFERT. Nejdéle pracovala v makléřské společnosti RESPECT, a.s., naposledy na pozici obchodní ředitelky. V roce 2017 se rozhodla odejít a založit vzdělávací agenturu E.G.I. Education Grow Insurance, kterou vede a dále rozvíjí, a která se zaměřuje na vzdělávání a šíření odbornosti na pojistném trhu. V roce 2020 zakoupila další společnost E.G. Solution s.r.o., kam převedla činnosti nakladatelské a služby pro zprostředkovatele a pojišťovny. Věnuje se i psaní knih a článků, včetně odborných. 


Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA, LL.M.

Absolventka oboru ekonomika průmyslu na VŠB - TU, kde získala "základní" vysokoškolské i doktorské vzdělání. Manažerské vzdělání ukončila na Prague International Business School a Manchester Metropolitan University. Titul LL.M. je výstupem studia a obhajoby závěrečné práce "Proces mediace a pozice mediátora v praxi" na British Institute od Management. Profesně blízká je jí oblast managementu, vzdělávání a financí. Od roku 1997 působí v dozorčích orgánech, vedla podnikovou spořitelnu v prostředí průmyslového podniku, zkušenosti má s obchodováním s cennými papíry, péčí o finanční investice, akademickým managementem, komplexním řízením kreativní i neziskové organizace. V roce 2020 založila jako zapsaná a workplace mediátorka Mediační a poradenskou kancelář NE/SPOREK. Je autorkou řady studijních materiálů a spoluautorkou odborných publikací.


Mgr. Radka Šušková

Radka vystudovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci odborný obor fyzika a informatika, který doplnila pedagogikou a didaktikou těchto předmětů. Svou profilaci dále rozvíjela v celé řadě rozvojových programů zaměřených na HR management, lektorské dovednosti, ekonomiku, leadership, řízení ve službách a výrobě a další. Přínosná pro ni byla také praxe ve vedení několika firem a pozice ve vedení vyšší odborné školy. Vlastní podnikání začínala v cestovním ruchu a obchodě.

V roce 2008 založila společnost New Dimension, s.r.o., ve které využívá svých zkušeností při strategickém řízení firmy, kde zodpovídala za finance, strategické HR, obchod a rozvoj zahraničních aktivit společnosti. V současné době ukončila proces nástupnictví a předala veškeré řídící kompetence novému vedení a nadále je 100% majitelkou a jednou ze dvou jednatelek společnosti. U klientů ji naplňuje práce moderátora strategických workshopů, práce koučky a mentorky. Je podporou pro majitele a ředitele firem v nastavení strategického řízení společností. Své zkušenosti s budováním vlastní firmy poskytuje v roli mentorky začínajícím podnikatelům.


JUDr. Eva Vaňková, Ph.D.

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (1990), kde pokračovala v doktorském studiu původně pod vedením doc. JUDr. Senty Radvanové, CSc. a po té Doc. JUDr. PhDr. Davida Elischera, Ph.D s tématem práce Perspektivy mimosoudního řešení rodinných (civilních) sporů v České republice. Pracuje jako samostatný advokát a zapsaný mediátor ve Vysokém Mýtě. Dále působí jako externí pedagog na Pardubické Universitě, filosofické fakultě, kde učí základy práva. Pomáhala zakládat Evropský institut pro smír mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. a nyní je jeho ředitelkou. Je členkou International Academy of Collaborative Professionals (IACP), Global Law Collaborative Council (GCLC). Jako řediteka ESI, o.p.s. zastupuje Českou republiku v Evropean Network for Collaborative Practice. (ENCP). Je členkou a spoluzakladatelkou České asociace právniček, z.s. a Unie rodinných advokátů, z.s.


JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., SSLJ

Od roku 2002 pracuje jako samostatná advokátka. Doktorát získala na PF UK v Praze v roce 1989, kde o rok dříve dokončila studia práva. Vědecký titul Ph.D. obdržela na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 2003. Tam získala zkušenosti s výukou a přednáškovou činností. V EGAPu, a.s. na oddělení prevence a likvidace škod získala první zkušenosti s mediací a vyjednáváním. Podílela se v legislativní komisi MSp ČR na přípravě zákona o mediaci. Prostřednictvím S-COMP, s.r.o školila zaměstnance a pracovníky ústředních orgánů a státní správy, např. ÚP ČR, SPÚ. Soudce a advokáty seznamuje s mediací a jejími možnostmi. Přednášela a školila v ČR, na Slovensku a v řadě jiných zemí EU i mimo ně. Vystupovala na řadě mezinárodních konferencí. Od roku 2002 je zapsaným rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Věnuje se aktivně charitativní práci. Založila a vede Centrum sv. Basila, špitální program odborné podpory a pomoci lidem v nouzi.


Mgr. Robert Šimek

Působí na pozici Senior Legal Counsel ve společnosti YOUPLUS Assurance AG a poskytuje právní služby napříč pojišťovací skupinou Swiss InsureEvolution Partners v zemích EU/EHS a Švýcarské konfederaci se zaměřením na rozvoj nového obchodu a akvizice pojišťoven. Na finančním trhu se pohybuje více než 14 let, kde praktické zkušenosti nasbíral v oblasti distribuce finančních produktů, vývoje pojistných produktů a zajištění compliance v celém hodnotovém řetězci pojišťovacích služeb, a dále v rámci dohledu nad finančním trhem v oblasti pojišťovnictví v rámci ČNB (dohledová úřední sdělení a benchmarky), orgánů EIOPA (obecné pokyny a technické standardy) a mezinárodní spolupráci týkající se dohledu nad pojišťovací skupinou. V roce 2014 absolvoval odbornou stáž zaměřenou na regulaci a dohled ve Spojených státech amerických. Je autorem nejrozsáhlejšího komentáře k právní úpravě pojistné smlouvy, podílel se na řadě školení v oblasti distribuce pojištění v rámci implementace IDD, a také příležitostně přednáší na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a jiných odborných fórech.


Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Specializuje se na komplex manažerské osobnosti s dopadem na zodpovědné a etické jednání managementu založené na konceptu hodnotového systému. Je učitelem podnikatelské etiky v mezinárodním programu MBA a magisterských programech VŠE na Fakultě podnikohospodářské a Fakulty financí a účetnictví. Publikuje a přednáší v různých institucích a firmách doma i v zahraničí. Jeho zkušenosti vychází ze studia na UK v Praze, v Německu, USA; rovněž z patnáctileté manažerské praxe v mezinárodních a domácích společnostech (např. IBS expert, ŠKODA AUTO, NGO při PASSERINVEST Group, předsednictví etické komise VŠE v Praze a FZÚ AV ČR).


Mgr. Milan Steininger

Absolvent Karlovy univerzity v Praze. Od roku 2008 v oblasti pojišťovnictví zkušený a organizačně schopný specialista se zaměřením na oblast risk managementu, compliance a kontrolní činnosti. Schopen aplikovat legislativní změny a normy v systému rizikového inženýrství, poradenství a v oblasti řízení rizik. Systematicky využívá inženýrských znalostí a zkušeností v oblasti technologií a procesů odpovídajících úrovni a vývoji průmyslových technologií pro optimalizaci ochrany lidských životů, životního prostředí, majetku a ekonomických zájmů s návazným vypracováním programu prevence škod. Člen odborné komise ČAP. V současné době působí na pozici Risk manažera v Allianz pojišťovně. 


Ing. Dušan Šídlo

20 let praxe na pojistném trhu, od roku 2001 píše články do médií. Vystudoval VŠE, obor Finance a Pojistné inženýrství. Je členem České společnosti aktuárů. Pracoval jako analytik pro několik finančně-poradenských společností. Je autorem několika knih a analytických ukazatelů v pojišťovnictví. Je školitelem v rámci přípravných kurzů pro získání odborných titulů ve finančním poradenství: MFP, EFA a EFP. Podílel se na několika neziskových projektech v oblasti finanční gramotnosti. Jeho konzultace k životnímu pojištění využila nejen řada finančních institucí, ale i firem, a to včetně společnosti ŠKODA AUTO a.s.


Ing. Jan Adam Plaček

Startupový mentor, byznys konzultant a podnikatel. Věnuje se práci se začínajícími podnikateli a studentskými projekty. Podílí se také na výuce podnikání na Vysoké škole báňské v Ostravě. Zkušenosti sbíral jako obchodní a technický manažer v nadnárodní firmě i z vlastního podnikání. Pracoval také jako byznys konzultant pro OSN v rozvojových zemích. V oblasti osobního rozvoje pracuje jako kouč, na objevování a rozvoji osobního potenciálu klientů.


JUDr. Petr Záruba

V roce 1974 absolvoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze. Poté krátce pracoval jako právník podniku Elektrizace železnic, ale již 1. 11. 1976 nastoupil do tehdejší České státní pojišťovny v Praze. V pojišťovnictví působil téměř 36 let a měl možnost se seznámit s nebývale širokou škálou odborností. V roce 1979 obhájil rigorózní práci, složil rigorózní zkoušku a stal se doktorem práv se specializací na mezinárodní právo. V letech 1980-1984 pracoval v zajištění a v roce 1985 se stal vedoucím obchodního oddělení na tehdejším závodě pro zahraniční pojištění a zajištění. V roce 1990 vyhrál jedno z prvních výběrových řízení, od 1. 4. 1990 se stal ředitelem tohoto závodu. V letech 1993-1995 působil jako poradce generálního ředitele. Zasloužil se o otevření zastoupení České pojišťovny v Londýně.


Mgr. Kateřina Jirásková

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (rok 2014), od roku 2017 je advokátkou. Ve své praxi se věnuje zejména občanskému právu se zvláštním zaměřením na agendu náhrady škody a poskytování právních služeb poskytovatelům zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách v celé šíři jejich činnosti. V rámci svého zaměření se pak věnuje rovněž přednáškové a lektorské činnosti. Členka autorského kolektivu monografie Zdravotnické právo (Šustek, Holčapek a kol., vydavatelství Wolters Kluwer a.s.) 


Mgr. Veronika Matějíková Žlebková

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci působila tři roky v advokátní kanceláři a od roku 2014 je zaměstnána jako právník v Raiffeisenbank a.s., kde se zabývá spornou i nespornou agendou, civilní i trestní oblastí práva. Byla rovněž zvolena do funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 5 (pracovněprávní senát) a od roku 2021 vykonává tuto funkci u Krajského soudu v Praze v trestněprávním senátu 


Ing. Irena Prančlová

V roce 2013 dokončila studium VŠE na fakultě mezinárodního obchodu s vedlejší specializací na manažerskou psychologii a sociologii. Během své praxe v KPMG se věnovala kromě jiného HR poradenství a optimalizaci procesů, koordinovala vzdělávací aktivity a připravovala development centra pro manažery. V Directu pak působí v interním HR jako manažerka, nastavuje HR procesy a vede interní manažerská školení směřující k rozvoji manažerů v HR oblastech