Následné vzdělávání

Uvedené semináře a workshopy následného vzdělávání probíhají prezenční formou

Probíhají buď ve vyhlášených termínech nebo je lze objednat a zakoupit jen pro své zaměstnance

Seminář trvá minimálně 5 hodin čistého času s ohledem na plnění alespoň 15 hodin následného vzdělávání dle zákona
Účastnici jsou automaticky zařazeni do věrnostního programu a díky němu mohou čerpat 50% slevu na každý třetí absolvovaný seminář a každý devátý seminář mají účast zadarmo

Na vyžádání pošleme ke každému semináři bližší informace včetně obsahu
 

Přihláška k následnému vzdělávání zde

Odpovědnost za výrobek

JUDr. Petr Záruba


Obsah dvoudenního semináře:

Historické souvislosti a základní výklad pojmů

Odpovědnost za výrobek v Evropské unii a ve světě

Odpovědnost za výrobek v České republice

Odpovědnost za výrobek ve Slovenské republice

 Ochrana před rizikem odpovědnosti za výrobek

Praktické příklady a zkušenosti

Praktická aplikace závazných pravidel v Evropské unii,

České republice a Slovenské republice

Pojištění odpovědnosti za výrobek - praktické příklady a problémy

Nástin možného řešení problémů


Střety vozidel

Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D.

Obsah:

Názvosloví, principy a metody hodnocení poškozená vozidel

Zákonitosti a anomálie při vzniku deformací

Příklady z praxe - prokazování, stopy na místě

Parkovací škody

Nárazy do stromů a svodidel

Střety se zvěří

Odpovědnost za škodu poskytovatelů zdravotních služeb

Mgr. Kateřina Jirásková, advokátka

Obsah:

Odpovědnost za újmu na zdraví, předpoklady odpovědnosti

Trendy v odškodňování újmy na zdraví

Další nemajetková újma

Škoda způsobená vadou věci

Promlčení nároku na náhradu újmy na zdraví

Újma vzniklá před r. 2014

Vzdání se práva na náhradu újmy

Následek následku dle nového občanského zákoníku

Odškodnění formou renty - snížení pracovní schopnosti

Preventivně-sankční funkce náhrady


Risk Management v pojišťovnictví

Ing. Pavel Engst, CSc.

Obsah:

Definice pojmu riziko

Požární komplexy a maximální možné škoda

Posuzování rizika v majetkovém pojištění

Posuzování rizika pro přerušení provozu

Postup při rizikové prohlídce

Riziková zpráva

Posouzení pojištění odpovědnosti

Ekologické škody

Posouzení rizika záplav

Přírodní rizika

Posouzení tzv. rizika závažných havárií podle 224/2015 Sb.

Pojištění CAR/EAR a ALOP


Zajištění - co to je a jaké má hlavní funkce

JUDr. Petr Záruba

Obsah:

Stručná historie institutu zajištění

Základní typy zajištění a jejich praktická funkce

Poznámky k zajistné technice a jejímu využití v konkurenčním prostředí pojišťovacího (a zajišťovacího) trhu

Odpovědnost za výrobek a Brexit

JUDr. Petr Záruba

Obsah:

Připomenutí hlavních zásad evropské a české právní úpravy problematiky odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem

Shrnutí předpokládaných nejdůležitějších problémů spojených s Brexitem

Rozbor nejdůležitějších rozdílů situace "před Brexitem" a "po Brexitu"

Vliv Brexitu na pojištění odpovědnosti za výrobek

Možnosti řešení problémů

Pojištění přepravních rizik

odborník - upisovatel

Obsah:

Co je pojištění přepravních rizik

Cargo pojištění

Pojištění vlastní přepravy

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti zasilatele

Pojištění a likvidace chmele

Ing. Eva Gmentová a Ing. Ludmila Hájková


Obsah:

Biologie chmele (popis, stavba, funkce jednotlivých částí rostliny)

Roční cyklus chmele (jednotlivé vegetační fáze)

Popis jednotlivých odrůd chmele, pěstovaných v ČR

Škůdci a choroby chmele

Škody v průběhu jednotlivých vegetačních fází

Likvidace škod v závislosti na jednotlivých vegetačních fázích

Likvidace v případě připojištění konstrukcí

Pojistný podvod - jak je definován v zákoně a jak jej poznáme

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah:

Právní definice pojistného podvodu

Jak pojistný podvod odhalit

Čeho se vyvarovat

Příklady pojistných podvodů


Jak naplnit zákonnou povinnost odborné péče

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah:

Jak zákon definuje odbornou péči

Co vše je pod termínem odborná péče schováno

Jak přistupovat k distribuci pojištění s odbornou péčí

Jak získat od klienta informace důležité pro uzavření pojistné smlouvy a jak s nimi nakládat

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah:

Jaké informace potřebujeme od klienta

Proč je potřebujeme

Jak je získáme

Jak s nimi naložíme

Pojistný zájem a záznam z jednání, dvě povinnosti dle zákona

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah:

Jak je definován pojistný zájem

Jak správně ověřit pojistný zájem

Kdy se musí vyplnit záznam z jednání

Co musí obsahovat záznam z jednání

Praktické přříklady


Srovnání pojistných podmínek napříč pojistným trhem

Lektor dle typu pojištění

Obsah:

Základní atributy produktu

Podmínky sjednání

Rozbor pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven

Zhodnocení výhod a nevýhod z pohledu potřeb klienta

K vyžádání informací nebo objednání semináře, využijte níže formulář

Právě probíhá